Obchodní podmínky

 

 I. Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Obchodní podmínky internetového obchodu WWW.CHICKIE.CZ, provozovaného obchodní společností Chickie, spol s r.o.  

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

II. Úvodní ustanovení 

 

 1. Obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností CHICKIE, spol s.r.o.,(dále jen prodávající, příp. též provozovatel) a kupujícím (dále též zákazník) při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím webových stránek  www.chickie.cz (dále je „internetový obchod“) v rámci provozování internetového obchodu. Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.). 

 

 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím.
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

III. Definice pojmů

 

E-shop – internetový obchod na adrese www.chickie.cz

 

Prodávající – obchodní společnost CHICKIE, spol s.r.o., se sídlem Plzeň, Okružní 1, PSČ 326 00, IČ: 291 56 785, DIČ: CZ2915685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Plzni oddíl C, vložka 27445, e-mail: eshop@chickie.cz, zastoupena Michaelou Jílkovou, jednatelkou. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

 

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

 

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

 

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

 

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

 

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Slevový kód – soubor několika písmen a číslic, po jejichž zadání do příslušného pole v košíku bude vypočítána kupujícímu sleva na zboží. Slevové kódy jsou zveřejňovány v rámci reklamních akcí nebo zasílány e-mailem.

 

Dárkový šek – poukázka zakoupená v showroomu v Chickie (Fajtlova 1090/1 Praha 6, 161 00), nebo prostřednictvím e-shopu, která může mít tištěnou nebo elektronickou podobu. Součástí je kód, po jehož zadání do příslušného pole v košíku je kupujícímu z jeho nákupu odečtena hodnota uvedená na dárkovém šeku.

 

 

IV. Postup při uzavírání kupní smlouvy 

 

 1. Nabídka zboží prodávajícího se uskutečňuje prostřednictvím webového rozhraní na adrese WWW.CHICKIE.CZ. Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.  
 2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně s fotografiemi a slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.
 3. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, velikosti a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „do košíku“. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.
 4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
 5. Vybrané zboží zákazník objednává formou objednávkového formuláře, umístěného na webových stránkách. Objednávku, kterou zákazník odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje zákazník i prodávající za platný a závazný návrh kupní smlouvy. To však pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem. Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém, či slovenském jazyce. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou.  
 6. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.
 7. Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat zákazníka vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud zákazník k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od zákazníka do tří pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, je objednávka neplatná. 
 8. Kupní smlouva může být uzavřena v českém jazyce.
 9. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

 

V. Informace o zboží a cenách

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. 
 2. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny. 
 3. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Při výměně stejného druhu zboží za jinou velikost platí kupující cenu shodnou s cenou v původní objednávce. V případě, že kupující požaduje výměnu za jiný druh zboží, platí cena zboží dle aktuálního ceníku a kupujícímu nevzniká nárok na slevu či použití slevového kódu, které byly uplatněny v původní objednávce.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
 5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 6. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 7. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

 

Dárkové šeky. Dárkový šek je nedělitelný tzn. celá hodnota uvedená na dárkovém šeku musí být uplatněna v jedné zakázce. Pokud je hodnota uvedená na dárkovém šeku vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový dárkový šek nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Dárkový šek nelze směnit za peníze. V jedné objednávce může být uplatněn pouze jeden dárkový šek.

 

Slevový kód. V jedné objednávce může být uplatněn pouze jeden slevový kód. Slevový kód nelze uplatnit na nákup dárkového šeku.

 

 

VI. Práva a povinnosti prodávajícího 

 

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu zákazníkem v objednávce uvedenou v době, uvedené v dodacích podmínkách. 
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizací sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.  
 3. V případě, kdy zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky tohoto zákazníka, nebo požadovat platbu předem.  
 4. Prodávající poskytuje zákazníkovi-spotřebiteli na prodávané zboží záruční dobu 24měsíců a zákazníkovi-podnikateli 6 měsíců. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád. 

 

VII. Práva a povinnosti zákazníka 

 

 1. Zákazník objednává zboží úplným vyplněním a odesláním formuláře-objednávky prodávajícímu. Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených. 
 2. Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírka) dle platebních podmínek. 
 3. Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku zákazníkem, má zákazník nárok na jeho výměnu do 14ti dnů od převzetí výrobku. Zákazník v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek. 

 

VII. Dodací podmínky 

 

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky a Slovenské republiky. 
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
 • dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce
 • osobní vyzvednutí na některém z partnerských výdejních míst
 • Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.
 • Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží běžně odesíláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. 
 • Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do 25 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do 3 dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zboží bude zákazníkovi prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webových stránkách WWW.CHICKIE.CZ v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu. 
 • Zboží prodávající doručuje zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši, uvedené v objednávkovém formuláři.                                                                                                 
 • Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Náklady na dopravu zboží jsou následující:                                             
 • Zásilkovna - cena: 60,- Kč, dobírka: 20,- Kč
 • Česká pošta - balík na poštu 109,- Kč, balík do ruky 129,- Kč, dobírka: 30,- Kč
 • Zásilkovna, doručení na adresu - cena: 99,- Kč, dobírka 25,- Kč
 • DPD - cena: 85,- Kč, dobírka 25,- Kč
 • Osobní odběr - 0,- Kč

 

Veškeré platby jsou obsaženy v rekapitulaci objednávky před jejím uzavřením a platbou. Žádné jiné skryté platby a poplatky nejsou účtovány. Zboží je při přepravě pojištěno. 

 1. Převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na průvodním dokladu, nebo dodacím listu. Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Společně se zbožím bude zákazníkovi doručen řádný daňový doklad. 

 

 

IX. Platby 

 

 1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.
 2. Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje službou Dobírka České pošty, převodem z účtu, platební kartou nebo v hotovosti platbou na dodací adrese k rukám kurýra přepravní společnosti nebo při osobním odběru v sídle prodávajícího. 
 3. Při platbě dobírkou uhradí zákazník cenu dodaného zboží a expediční poplatek v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele. 
 4. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán. 
 5. Kupující v případě bezhotovostního platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 251723772/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Plzeň a v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem. 
 6. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v sídle prodávajícího. 
 7. Platby platební kartou (Master card, VISA) se uskutečňují prostřednictvím platební brány ČSOB, a.s. a za podmínek daných poskytovatelem platební brány. Reklamačním místem pro tyto platby je poskytovatel platební brány popř. společnost vydávající danou platební kartu. Doklad o zaplacení kartou je přikládán k zasílanému nebo předávanému zboží. Bezprostředně po zaplacení je zasíláno pouze potvrzení o přijetí platby a objednávky, elektronickou formou na kupujícím zadanou elektronickou adresu.
 8. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

 

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
 3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy. 

 

 

XI. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

 

 1. V souladu s ust.§ 1829  odst. 1 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14ti dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to oznámením zákazníka, odeslaným v uvedené lhůtě prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci zákazníka a zboží a musí být zákazníkem vlastnoručně podepsáno.

 

 1. Postup při odstoupení od smlouvy:
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. 
 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Chickie, s.r.o., Fajtlova 1090/1 Praha 6, 161 00, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené. Pro případ vrácení a zaslání zboží zákazníkem zpět prodávajícímu lze doporučit volbu takového obalu zásilky, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zásilku s vraceným zbožím doporučujeme pojistit. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu zásilky nelze žádat vrácení peněz. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník, a to dle § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.
 • V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 • Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.). Pro vrácení peněz uvádějte, prosím, pouze číslo vašeho osobního bankovního účtu. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. 
 • Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

 

XII. Práva z vadného plnění, záruka

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
   • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí: 
   • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   • vyplývá-li to z povahy věci.
 1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 5. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího a je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu: Chickie, s.r.o., Fajtlova 1090/1 Praha 6, 161 00
 6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

 

 

XIII. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

 

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. Pokud zákazník požádá o výměnu zboží (které momentálně není skladem), vyhrazuje si dodavatel právo tuto dobu prodloužit s plným vědomím zákazníka. 
 3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Všechny uvedené informace jsou spotřebiteli zasílány e-mailem (přílohou je potvrzení o přijetí reklamace a reklamační protokol).
 4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

 

XIV. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 1. Odesláním objednávky uděluje zákazník zároveň obchodní společnosti CHICKIE,spol s r.o. (dále jen prodávající) souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (email, telefon, fax atd.). Tyto údaje budou prodávající zpracovávány a používány výlučně za účelem umožnění Vašeho přístupu do elektronického obchodu prodávající, za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu, za účelem evidování všech transakcí, uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.  
 2. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty prodávající dáváte souhlas k tomu, že Vám jejich prostřednictvím budou zasílány obchodní informace a propagační materiály prodávajícího. Pokud si zasílání obchodních informací a sdělení prostřednictvím elektronické pošty nepřejete, odstraňte prosím zaškrtnutí políčka „přeji si být informován o akčních nabídkách a novinkách společnosti CHICKIE, spol. s r.o.” v registračním formuláři nebo svůj nesouhlas oznamte laskavě písemně společnosti CHICKIE, spol. s r.o.  
 3. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřeby této prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. 

 

XV. Řešení sporů

 

 1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 
 8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
 9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XVI. Informační oznámení EET

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Kupující souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (e-mailem).

 

XVII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

 

 

 

 

krajka-zlata-dolni-ramecek_1