Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu WWW.CHICKIE.CZ, provozovaného obchodní společností Chickie, spol s r.o.. Platné od 1.12.2016.

I. Úvodní ustanovení 

• Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností CHICKIE, spol s r.o., se sídlem Plzeň, Okružní 1, PSČ 326 00, IČ: 291 56 785, DIČ: CZ2915685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Plzni oddíl C, vložka 27445, e-mail: eshop@chickie.cz, (dále jen prodávající, příp. též provozovatel) a kupujícím (dále též zákazník) při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím webových stránek www.chickie.cz v rámci provozování internetového obchodu. Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.). 

II. Objednávání zboží 

• Nabídka zboží prodávajícího se uskutečňuje prostřednictvím Internetu na adrese WWW.CHICKIE.CZ. Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.  

• Vybrané zboží zákazník objednává formou objednávkového formuláře, umístěného na webových stránkách. Objednávku, kterou zákazník odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje zákazník i prodávající za platný a závazný návrh kupní smlouvy. To však pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem. Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém, či slovenském jazyce. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou.  

• Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat zákazníka vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud zákazník k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od zákazníka do tří pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, je objednávka neplatná. 

III. Práva a povinnosti prodávajícího 

• Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu zákazníkem v objednávce uvedenou v době, uvedené v dodacích podmínkách. 

• Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizací sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.  

• V případě, kdy zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky tohoto zákazníka, nebo požadovat platbu předem.  

• Prodávající poskytuje zákazníkovi-spotřebiteli na prodávané zboží záruční dobu 24měsíců a zákazníkovi-podnikateli 6 měsíců. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád. 

IV. Práva a povinnosti zákazníka 

• Zákazník objednává zboží úplným vyplněním a odesláním formuláře-objednávky prodávajícímu. Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených. 

• Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírka) dle platebních podmínek. 

• Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku zákazníkem, má zákazník nárok na jeho výměnu do 14ti dnů od převzetí výrobku. Zákazník v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek. 

V. Dodací podmínky 

• Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do 25 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do 3 dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zboží bude zákazníkovi prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webových stránkách WWW.CHICKIE.CZ v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu. 

• Zboží prodávající doručuje zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši, uvedené v objednávkovém formuláři. 

• Převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na průvodním dokladu, nebo dodacím listu. Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Společně se zbožím bude zákazníkovi doručen řádný daňový doklad. 

VI. Platby 

• Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje službou Dobírka České pošty, převodem z účtu, platební kartou nebo v hotovosti platbou na dodací adrese k rukám kurýra přepravní společnosti nebo při osobním odběru v sídle prodávajícího. 

• Při platbě dobírkou uhradí zákazník cenu dodaného zboží a expediční poplatek v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele. 

• Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán. 

• Kupující v případě bezhotovostního platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 251723772/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Plzeň a v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem. 

• Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v sídle prodávajícího. 

Platby platební kartou (Master card, VISA) se uskutečňují prostřednictvím platební brány ČSOB, a.s. a za podmínek daných poskytovatelem platební brány. Reklamačním místem pro tyto platby je poskytovatel platební brány popř. společnost vydávající danou platební kartu. Doklad o zaplacení kartou je přikládán k zasílanému nebo předávanému zboží. Bezprostředně po zaplacení je zasíláno pouze potvrzení o přijetí platby a objednávky, elektronickou formou na kupujícím zadanou elektronickou adresu.

VII. Odstoupení od smlouvy 

• Zákazník-spotřebitel má právo podle ust.§ 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14ti dnů odstoupit od  smlouvy. Tato lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy, resp. jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

a to i bez udání důvodů a zboží vrátit prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to oznámením zákazníka, odeslaným v uvedené lhůtě prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci zákazníka a zboží a musí být zákazníkem vlastnoručně podepsáno.

  • Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které mu bylo prodávajícím dodáno a to nejlépe v původním obalu. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené. Pro případ vrácení a zaslání zboží zákazníkem zpět prodávajícímu lze doporučit volbu takového obalu zásilky, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zásilku s vraceným zbožím doporučujeme pojistit. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu zásilky nelze žádat vrácení peněz. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník, a to dle § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.
  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
  • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Chickie, s.r.o., Fajtlova 1090/1 Praha 6, 161 00, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).
  • V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  • Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.
  • Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

 

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

• Odesláním objednávky uděluje zákazník zároveň obchodní společnosti CHICKIE,spol s r.o. (dále jen prodávající) souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (email, telefon, fax atd.). Tyto údaje budou prodávající zpracovávány a používány výlučně za účelem umožnění Vašeho přístupu do elektronického obchodu prodávající, za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu, za účelem evidování všech transakcí, uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.  

• Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty prodávající dáváte souhlas k tomu, že Vám jejich prostřednictvím budou zasílány obchodní informace a propagační materiály prodávajícího. Pokud si zasílání obchodních informací a sdělení prostřednictvím elektronické pošty nepřejete, odstraňte prosím zaškrtnutí políčka „přeji si být informován o akčních nabídkách a novinkách společnosti CHICKIE, spol. s r.o.” v registračním formuláři nebo svůj nesouhlas oznamte laskavě písemně společnosti CHICKIE, spol. s r.o.  

• Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřeby této prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. 

ix. Řešení sporů

1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Informační oznámení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

krajka-zlata-dolni-ramecek_1

Tento web používá pro vaše pohodlí soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.